Eiendommer med forurenset grunn

Søk kommune:
Søk
Utvidet søk

Her kan du søke fram nesten 2500 steder i Norge der det er kartlagt forurenset grunn. Les mer

Grunnforurensning gir ikke en fullstendig og komplett oversikt over all forurenset grunn i Norge.

Grunnforurensning gir en oversikt over:
lokaliteter med forurenset grunn
avfallsdeponier (i hovedsak nedlagte)
lokaliteter med forurensede ferskvannssedimenter
lokaliteter med krigsetterlatenskaper
   (i hovedsak fra siste verdenskrig)
lokaliteter med forurenset sjøbunn
skipsverftslokaliteter
skytebaner


Klikk på norgeskartet til høyre for å søke i kart.

Opplysningene er lagt inn i matrikkelen
Siden 2010 er opplysninger fra Grunnforurensning overført til matrikkelen - Norges offisielle register over fast eiendom. Her finner du opplysninger om den enkelte matrikkelenhet (eiendom) som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom, inkludert informasjon om forurenset grunn.

Følgende data om lokaliteten hentes fra databasen Grunnforurensning og blir synlige i matrikkelen knyttet til den/de matrikkelenhet(er) lokaliteten omfatter:
    • Lokalitetsnummer
    • Lokalitetsnavn
    • Påvirkningsgrad
    • Myndighet
    • Vedtak

I tillegg vil det fra matrikkelen henvises til lokaliteten i databasen Grunnforurensning gjennom en nettadresse.

MiljødirektoratetBesøksadresse: Strømsveien 96, 0663 Oslo.
Postadresse: PB 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Tlf: 73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 | E-post: grunnforurensning@miljodir.no